×

Пратите Palo.rs на Facebook

Uslovi korišćenja

Palo doo (,,Društvo’’), koje je stvorilo web sajt www.palo.gr, nudi svoje usluge pod sledećim uslovima korišćenja, koje Posetilac/Korisnik treba pažljivo da pročita i samo pod pretpostavkom da ih u celosti prihvata da pristupi poseti i korišćenju stranica i usluga web sajta www.palo.gr. Samim tim, korišćenje web strane znači potpuno i bezrezervno prihvatanje uslova korišćenja od strane Posetioca/Korisnika.

Intelektualna svojina


Ceo sadržaj web sajta, uključujući indikativno bez ograničavanja na isto: materijal, usluge, softver, slike, grafiku, šeme, tekstove i generalno sva dokumenta koja se nalaze na web sajtu, sa izuzetkom izričito priznatih prava trećih lica, predstavlja intelektualnu svojinu ,,Društva’’ i njega uređuju nacionalni i međunarodni propisi, ugovori i konvencije o intelektualnoj svojini. Bez prethodne pismene dozvole ,,Društva’’, u potpunosti je zabranjena reprodukcija, kopiranje, ponovno izdavanje, menjanje, saopštavanje, prenošenje, prevođenje, prilagođavanje, obrada ili bilo koja druga izmena bilo kog materijala, usluge ili softvera koji se nalaze na sajtu. Izuzetno, dozvoljeno je pojedinačno skladištenje i kopiranje delova materijala na običan lični računar Posetioca/Korisnika za strogo ličnu i ne komercijalnu upotrebu. Za sav ostali sadržaj web sajta koji predstavlja registrovani žig, naziv društva ili proizvod intelektualne svojine trećih lica, odgovornost snose poslednja. Priznaje se da je ,,usluga’’ prikupljena, pripremljena, izabrana i uređena od strane ,,Društva’’ i drugih izvora informisanja primenom metoda i standardizacija koje su razvijene i koje se primenjuju uz trošenje značajnog vremena, napora i novčanih sredstava i predstavlja dragocenu intelektualnu svojinu i industrijsku tajnu ,,Društva’’ i drugih društava sa kojima ,,Društvo’’ sarađuje radi obogaćivanja sadržaja web sajta.


Ograničenja korišćenja

Zabranjeno je korišćenje web sajta u bilo koju nezakonitu svrhu, ili na bilo koji način koji je suprotan Zakonu i dobrim običajima, ili na način koji je suprotan ovim uslovima korišćenja. U gore navedenu zabranu su uključeni, indikativno i bez ograničavanja na iste: korišćenje web sajta na način kojim se povređuju prava trećih lica, kojim se ograničava ili sprečava korišćenje web sajta od strane trećih lica, svako nezakonito ponašanje, kojim se krši privatnost ili objavljuju lični podaci trećih lica, prenošenje nepristojnog ili uvredljivog sadržaja, prenošenje materijala koji sadrži viruse ili druge štetne programe, prenošenje materijala koji je zaštićen pravom intelektualne svojine, pokušaj zaobilaženja postupka utvrđivanja podataka korisnika i generalno mera bezbednosti web sajta itd. Takođe, ,,Društvo’’ ne snosi nikavu odgovornost za eventualni pristup, putem interneta, informacijama, dobrima i uslugama, koje su eventualno suprotne zakonu, dobrim običajima ili koje su neadekvatne ili neprimerene za određene kategorije ljudi (npr. za maloletne osobe). Osim toga, ,,Društvo’’ ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da Posetilac/Korisnik bilo kom trećem licu otkrije svoje lične podatke ili druge informacije koje su neophodne za obavljanje transakcija putem interneta.

Sadržaj drugih web sajtova

,,Društvo’’ ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, dobra ili usluge web stranica koje upućuju na njegov web sajt putem linkova, niti garantuje za njihovu raspoloživost ili bezbednost. Za bilo koji problem koji eventualno nastane prilikom posećivanja gore pokenutih web stranica, odgovornost snose isključivo i samo imaoci zakonskih prava na iste. Upućivanje na druge web stranice vrši se isključivo i samo da bi se olakšalo korišćenje Posetiocu/Korisniku i ne sadrži niti ukazuje na bilo koji vid obavezivanja ili garancije. Dalje korišćenje i/ili otkrivanje ličnih podataka Posetilaca/Korisnika od strane trećih lica ne predstavlja odgovornost ,,Društva’’, a u slučaju direktnog otkrivanja od strane Posetioca/Korisnika njegovih ličnih podataka trećim licima, ,,Društvo’’ ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa korišćenjem istih od strane pomenutih trećih lica.

Poruke & javne diskusije korisnika

Posetioci / Korisnici imaju mogućnost da posredstvom web sajta unose svoje poruke (komentare), kao i da učestvuju u diskusijama koje su drugi inicirali. Posetioci / Korisnici moraju da poštuju pravila lepog ponašanja i da ne iznose poruke nezakonitog i nemoralnog sadržaja. ,,Društvo’’ u slučaju kršenja gore navedenih uslova može da premesti ili i da izbriše konkretnu poruku ili čak i nalog korisnika koji ju je postavio. Posetioci / Korisnici imaju pravo intelektualne svojine na porukama koje ističu, a ,,Društvo’’ izjavljuje da ne prihvata niti odobrava mišljenja, ideje ili shvatanja koja se formulišu na taj način. To znači da je posetilac / korisnik isključivo odgovoran za ceo i bilo koji sadržaj koji postavlja, objavljuje, šalje, prenosi ili na drugi način stavlja na raspolaganje posredstvom web stranica sa javnim diskusijama, ali i drugih usluga web sajta. Usled obima dolazećih/odlazećih podataka, tehnički je nemoguće da web sajt kontroliše sav sadržaj koji objavljuju njegovi korisnici/članovi na sajtovima sa javnim diskusijama ili i na drugim stranicama te stoga ne može da garantuje za tačnost, integritet, zakonitost ili kvalitet takvog sadržaja. Indikativno, bez ograničavanja na isto, korisnicima nije dozvoljeno da koriste javne diskusije radi:

a. Postavljanja, objavljivanja, slanja sadržaja koji je nezakonit, štetan, obmanjujući, preteći, uvredljiv, diskreditujući, vulgaran, nasilan, sramotan, rasistički ili na drugi način za osudu, koji povređuju ličnost i lične podatke drugih, izaziva osećanja mržnje itd.

b. Izazivanja štete maloletnim licima na bilo koji način. 

c. Podržavanja bilo kog pravnog ili fizičkog lica ili lažna izjava o identitetu korisnika/člana ili obmanjujuća izjava u vezi sa vezom ili/i saradnjom korisnika/člana sa nekim drugim pravnim ili fizičkim licem.

d. Falsifikovanja ili na drugi način menjanja identifikacije korisnika/članova u cilju obmanjivanja u pogledu porekla sadržaja koji se prenosi putem usluga foruma. 

e. Isticanja, objavljivanja, slanja, prenošenja ili korišćenja druge metode za instaliranje softvera ili sadržaja bilo kog oblika (teksta, slike, zvuka, videa), koji krši prava intelektualne svojine.

f. Postavljanja, objavljivanja, slanja, prenošenja ili korišćenja druge metode radi proizvoljnog postavljanja bilo koje reklame ili drugog sadržaja za promovisanje proizvoda ili usluga ili trećih web sajtova, slanja nepoželjnih i netraženih, od strane primaoca, elektronskih poruka i bilo kog drugog vida nepoželjnog promovisanja sadržaja.

g. Bilo kakvog ometanja privatnosti i ličnih i društvenih prava drugih korisnika/članova.

Odbijanje i Ograničavanje Odgovornosti

Informacije koje se nalaze na web sajtu i koje se odnose na samo ,,Društvo’’, njegove klijente i dobra i usluge koje pruža postavljaju se ,,takve kakve jesu’’, bez ikakve izričite ili indirektne garancije, indikativno a ne ograničavajuće uključujući garancije o komercijalnosti, adekvatnosti i kvalitetu. Posetilac/Korisnik koristi web sajt na sopstvenu odgovornost. ,,Društvo’’ ulaže maksimalni napor u cilju pružanja usluga visokog kvaliteta, ali ni u kom slučaju ne garantuje neprekidno i bez grešaka pružanje gore pomenutih usluga i sadržaja, odsustvo ,,virusa’’ ili bilo kog vida dokumenata koja mogu da izazovu štetu, i obezbeđivanje potpune funkcionalnosti, preciznosti i pouzdanosti datog materijala. ,,Društvo’’ ni u kom slučaju ne odgovara za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu koju pretrpi Posetilac/Korisnik, a koja proizilazi iz korišćenja web sajta. Sve eventualne odvojene informacije koje su date na web sajtu i koje se odnose na opis dobara i usluga Društvu predaju odgovarajući pružaoci tih dobara i usluga, koji snose punu odgovornost za poštovanje odredaba svih relevantnih zakona i propisa (uključujući, indikativno, odredbe o štampi, zaštiti intelektualne ili industrijske svojine i zaštiti potrošača) i snose građansku i krivičnu odgovornost za sadržaj, legitimnost i tačnost informacija koje pružaju. ,,Društvo’’ se ograničava na njihovo prenošenje putem web sajta i ne snosni nikakvu odgovornost s tim u vezi. ,,Društvo’’ ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa punovažnošću ili ispunjenjem od strane bilo kog eventualnog kupca (korisnika) ili prodavca obaveza iz ugovora o kupoprodaji ili lizingu dobara i usluga, koji eventualno budu zaključeni putem web sajta, uključujući, indikativno, ispunjenje obaveze isporuke ili plaćanja, ili odgovornost prodavca za stvarne ili pravne nedostatke dobara ili usluga koje se prodaju, ili bilo koje kršenje propisa o zaštiti potrošača. Sva relevantna prava i obaveze odnose se isključivo na odgovarajućeg kupca (korisnika) i prodavca, koji snose punu relevantnu odgovornost. ,,Društvo’’ ne pruža bilo kakva uveravanja u vezi sa pouzdanošću ili solventnošću kupca (korisnika) ili prodavca, mogućnošću zaključenja ili ispunjenja ugovora o kupoprodaji ili zakupu, kvalitetom, količinom i vrestom relevantnih proizvoda ili usluga ili racionalnošću odgovarajuće cene.

Početak- Prekid rada ,,Usluge’’

,,Društvo’’ ima pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenje prekine ili obustavi rad web sajta ili pružanje dobara i usluga ili da promeni njihovu prirodu i sadržaj. Takođe, pružanje pomenutih dobara i usluga može da se prekine, obustavi ili da bude otežano ili za stalno ili privremeno, kao posledica događaja koji su izvan kontrole ili nezavisno od volje ,,Društva’’. ,,Društvo’’ ne snosi odgovornost za bilo koju odgovarajuću štetu načinjenu Posetiocu/Korisniku.

Korišćenje ,,Cookies’’-a

,,Društvo’’ može da koristi ,,cookies’’ radi prikupljanja informacija koje povećavaju stepen upotrebljivosti Usluge i olakšavaju rad Posetioca/Korisnika. Ukoliko Posetilac/Korisnik želi, može da izbriše ili da deaktivira ,,cookies’’, u skladu sa instrukcijama koje se nalaze na prozoru za pomoć ili u priručniku usluge.

Primenjivano pravo i ostali uslovi

Ove Uslove korišćenja, kao i bilo koju izmenu istih, uređuju i dopunjuju odredbe grčkog prava, Instrukcije i Pravilnici evropskog prava i odgovarajući međunarodni propisi i oni se tumače na osnovu pravila dovre volje i poslovnih običaja. U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa ovim uslovima korišćenja nadležni su sudovi u Atini. Ukoliko neki uslov bude sudski proglašen ništavim, prestaje ex officio da važi, ali se pri tom ne utiče na važenje ostalih uslova. ,,Društvo’’ ima diskreciono pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove uslove korišćenja. Bilo koja izmena će se vršiti samo pisanim putem i i odmah će biti uneta u ovaj tekst, o čemu će ,,Društvo’’ voditi računa. Posetilac/ Korisnik je dužan da bude adekvatno informisan. Ukoliko nastavi da koristi web sajt i sa eventualno izmenjenim uslovima korišćenja, to znači da je prihvatio bilo koje izmene.

 

Οktobar 2008.